Általános Szerződési Feltételek

A The JoyBox Event Kft. (a továbbiakban: JoyBox)

Általános Szerződési Feltételei

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

A JoyBox adatai:

 

Cégnév: The JoyBox Event Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1025 Budapest, Boróka u. 5/b.

Cégjegyzékszáma: 01-09-293084

Adószám: 25860430-2-41

A cég statisztikai azonosítója: 25860430-8230-113-01

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: hello@jbevent.hu

Telefon: +36304026566

www.jbevent.hu weboldalat (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltető The Joybox Event Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szerepel.

 

 

 1. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek:

 

 • Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a JoyBox minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

 

 • Minden a Weboldalon (ti. a jbevent.hu oldalon) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 

 • A Weboldalon nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A JoyBox kifejezetten kizárja a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.

 

 • A Weboldalra történő belépéssel, a weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Weboldal között szerződéses jogviszony nem jön létre.

 

 • A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy jogképessége és cselekvőképessége semmilyen módon nincs korlátozva, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás, kapcsolattartás korlátait.

 

 • A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak, szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

 

 • A JoyBox minden az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért és képek valósághűségéért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a feltüntetett képek valóságtól történő eltéréséért, a Weboldal működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

 

 • A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar, illetve a megrendelő ilyen igénye esetén az angol. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Weboldal díjat nem számít fel.

 

 1. A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

 

 • A Weboldal szolgáltatáscsomagokat (a továbbiakban: csomag) forgalmaz, amely csomagok a JoyBox alvállalkozói által nyújtott, a JoyBox által szervezett módon lebonyolított, közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak. A JoyBox különös gonddal választja ki alvállalkozó partnereit és kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfeleinek egy életre szóló élményt szerezzen.

 

 • A megjelenített csomagok a Weboldalon keresztül nem rendelhetőek meg, a Weboldal csupán a csomagok tartalmának megjelenítésére és a megrendelői érdeklődés rögzítésére szolgál. A csomagok megrendelésével, értékesítésével és a csomagokban foglalt szolgáltatások nyújtásának technikai részleteivel (pl. időpontegyeztetéssel) kapcsolatos ügyintézés e-mailben történik; a Weboldalon rögzíthető érdeklődés vételét követően a JoyBox munkatársai felveszik a kapcsolatot a Megrendelővel.

 

 • Az egyes csomagokban foglalt szolgáltatásokra vonatkozó információk a Weboldalon megtalálhatóak; ezekkel kapcsolatban a JoyBox munkatársai örömmel nyújtanak további tájékoztatást. Az egyes csomagokban foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk kapcsán a JoyBox minden elvárható intézkedést megtesz az információk pontossága és helyessége érdekében; ennek ellenére nem vállal felelősséget azért, ha – pl. a Megrendelők biztonsága, vagy technikai okok, illetőleg egyéb okok miatt – az adott csomagban foglalt szolgáltatásokat megváltoztatni kényszerül. A JoyBox kifejezetten fenntartja a forgalmazott csomagok körének, a csomagokba tartozó szolgáltatások körének, illetve az egyes csomagok árának megváltoztatására vonatkozó jogát, a változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes egyedi igényei teljesítését a JoyBox és/vagy alvállalkozói további díj megfizetésétől tehetik függővé; ilyen esetben az egyedi igények teljesítésére vonatkozó szerződés a JoyBox ajánlatának birtokában a Megrendelő erre irányuló megrendelése és a megrendelés JoyBox általi visszaigazolása esetén jön létre.

 

 • Az egyes csomagoknál a Weboldalon és az egyéb promóciós anyagokban megjelenített képek valósak, amelyek azonban kis mértékben eltérhetnek az egyes csomagokba tartozó szolgáltatások helyszínén tapasztalható körülményektől. A Weboldal nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a csomag(ok) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Weboldal nem köteles a csomagot a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.

 

 • A JoyBox tájékoztatja a Megrendelőit, hogy az egyes csomagokba tartozó szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozók jogosultak meghatározni a szolgáltatások igénybevételének egyedi szabályait (pl. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ruházatot, életkort, stb.), feltételeit –amely szabályokat, feltételeket a szolgáltatások igénybe vevői kötelesek betartani. A JoyBox tájékoztatja a Megrendelőit, hogy az egyes csomagokba tartozó szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozók jogosultak a szolgáltatások igénybe vevőit indokolt esetben (pl. az igénybe vevő ittassága esetén) saját hatáskörben kizárni a szolgáltatás igénybevételéből. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatások igénybevétele során okozott károk kapcsán a Megrendelő felel a szolgáltatást vele együtt igénybe vevő személyek magatartásáért.

 

 • A csomagok tartalmát képező szolgáltatásokat a szerződés létrejöttét követően a Megrendelő rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásával lehet igénybe venni; az adatok hiányában a csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételét a JoyBox szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozói megtagadhatják. A csomagokban foglalt szolgáltatásokat a JoyBox munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően, az egyeztetett időpontban és részleteknek megfelelően veheti igénybe a Megrendelő – valamint azok a harmadik személyek, akikkel a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott adatoka megosztja. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásokat a lenti 5.1. pont szerinti határidő leteltét megelőzően kívánja igénybe venni, úgy azt köteles külön jelezni a JoyBox felé. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés és a szolgáltatások igénybe vételének megkezdése között a szükséges előkészületek és szervezési feladatok mennyiségétől, valamint a szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozók kapacitásaitól függően előzetesen meg nem határozható időtartam telik el.

 

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Feleket – és az egyes szolgáltatásokat a Megrendelőre tekintettel igénybe vevő személyeket – a szerződés teljesítése során az általánosnál magasabb szintű, fokozott együttműködési kötelezettség terheli. E körben a Megrendelő – és az egyes szolgáltatásokat a Megrendelőre tekintettel igénybe vevő személyek – kötelesek az egyes szolgáltatások igénybevételének szabályait, biztonsági előírásait betartani, a szolgáltatások igénybevételének egyeztetett időpontjaiban az egyeztetett helyen megjelenni, stb. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a JoyBox ún. fix határidős (ti. kizárólag az egyeztetett időpontban teljesíthető) szolgáltatásokat nyújt; ebből következően amennyiben a Megrendelő (ideértve a szolgáltatásokat rá tekintettel igénybe vevő személyeket is) a felek által előzetesen egyeztetett időpontban nem jelenik meg és a megvásárolt szolgáltatás(oka)t nem veszi igénybe, úgy emiatt a Megrendelő és/vagy a szolgáltatásokat a Megrendelőre tekintettel igénybe vevő személyek a JoyBox-szal és/vagy alvállalkozóival szemben semmilyen megtérítési, vagy egyéb igénnyel nem élhet.

 

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy időjárási és egyéb külső, elháríthatatlan körülmények (pl. műszaki okok) miatt esetenként szükségessé válhat a már egyeztetett, lefoglalt szolgáltatások lemondása, igénybevétele időpontjának módosítása. A JoyBox mindent megtesz az ilyen esetek számának minimalizálásáért, illetve az ilyen esetekben a Megrendelővel való együttműködésért.

 

 • A csomagok Weboldalon feltüntetett árai az általános forgalmi adót, illetve minden egyéb adót és termékdíjat, stb. tartalmazzák, és magyar forintban értendők.

 

 1. A vásárlás folyamata

 

 • A Weboldalon feltüntetett szolgáltatások a JoyBox munkatársaival történő e-mailes egyeztetés alapján, e-mailben leadott megrendelés útján rendelhetőek meg. A szerződés a megrendelés JoyBox általi visszaigazolásával jön létre. A megrendelés leadásával és annak a JoyBox általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a JoyBox iktatja és elraktározza. A JoxBox a Megrendelő írásbeli kérésére a szerződéskötést követő 1 (egy) éven belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt. A Megrendelő a Weboldalon rögzítheti érdeklődését, illetve megrendelési szándékát, azonban ezzel a szerződés még nem jön létre. Az érdeklődést követően a JoyBox munkatársai felveszik a kapcsolatot a Megrendelővel.

 

 • A visszaigazolást követően a Weboldal díjbekérőt küld a Megrendelőnek a Megrendelő által megadott e-mail címre. A díjbekérőben foglalt adatok átutalás során történő helyes feltüntetése a Megrendelő felelőssége. Az átutalás megtörténtét követően a Weboldal e-mailben értesíti a Megrendelőt az átutalt összeg beérkezéséről, vagyis arról, hogy a megrendelés státusza megváltozott („fizetve”). A JoyBox a kifizetés megtörténtét követően állít ki előlegszámlát a Megrendelő részére – amely előlegszámlát elektronikusan küld meg a Megrendelőnek. A teljesítés megtörténtét (ti. a csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételét) követően a JoyBox kiállítja a végleges számláját a Megrendelő részére, amelyet szintén elektronikus úton küld meg a Megrendelőnek. A számlákat és az előlegszámlákat a Weboldal a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

 

 • A díjbekérő szerinti összeg kiegyenlítését követően a JoyBox munkatársai felveszik a kapcsolatot a Megrendelővel – illetve az általa megjelölt személlyel – és megkezdik a megrendelt csomagban foglalt szolgáltatások részleteinek, időpontjának egyeztetését.

 

 • A szerződésben foglaltakat a Megrendelő (is) köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt csomag(ok) feltüntetett árát megfizetni és a csomagban foglalt szolgáltatások teljesítése érdekében a JoyBox-szal (és alvállalkozóival) együttműködni.

 

 • A Megrendelő a Weboldal ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 10 és délután 16 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt csomagokkal és a csomagokban foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

 1. Fizetési feltételek

 

 • A megrendelt csomag(ok) vételárát a Megrendelő banki átutalás útján (vagy külön egyeztetett módon készpénzben, készpénzfizetési számla ellenében) köteles megfizetni a JoyBox K&H Banknál vezetett 10400085-50526755-65831000 számú bankszámlájára történő átutalás útján. A banki átutalással felmerülő költségek a Megrendelőt terhelik.

 

 • A Weboldal mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt csomag átadását, illetőleg a csomagban foglalt szolgáltatások nyújtását és az ezekkel kapcsolatos egyeztetések megkezdését, amíg a Megrendelő a csomag(ok) teljes vételárát ki nem egyenlítette.

 

 • A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, utalványt, vagy váltót a Weboldalnak nem áll módjában elfogadni.

 

 • A Weboldalon feltüntetett árak és díjak bruttó összegek, vagyis – hacsak az ellenkezője nem került feltüntetésre az adott csomagnál – az általános forgalmi adó összegét – és minden esetleges egyéb adót, termékdíjat, költséget, stb. – tartalmazzák.

 

 1. A Megrendelőt megillető elállási/felmondási jog

 

 • Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a szerződés létrejöttétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási jog az azt követő naptól számított 14 (tizennégy) naptári napon belül gyakorolható, hogy a Megrendelőhöz megérkezett a JoyBox megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail üzenete. Tekintettel arra, hogy a JoyBox a felek között létrejött szerződés alapján egyedi, a Megrendelővel egyeztetettek szerinti szolgáltatásokat nyújt, a Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások teljesítésének megkezdését (ti. a szolgáltatások igénybevétele időpontjának egyeztetését) követően a Megrendelő a hivatkozott Korm. rendelet szerinti felmondási jogát elveszíti.

 

 • Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a következő címre: 1025 Budapest, Boróka u. 5/b. vagy elektronikus úton – a Weboldal ügyfélszolgálatának e-mail címére: hello@jbevent.hu. E célból a Megrendelő használhatja a jelen ÁSZF végén található elállási nyilatkozat mintát is. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.

 

 • Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Weboldal haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett összegeket. A Weboldal a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 • A Megrendelő még fogyasztó által megkötött szerződés esetében sem jogosult a szerződéstől elállni olyan szolgáltatások megrendelése esetében, amely(ek)et a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére (illetve a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő személyekre) szabtak. Ilyen esetben a Weboldal a megrendelés teljesítésének megkezdését (ti. a Megrendelővel folytatott egyeztetések megkezdését) megelőzően külön tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a teljesítés megkezdését követően a Megrendelő elveszíti a szerződéstől történő elálláshoz való jogát; a JoyBox az ilyen megrendelés teljesítését csak azt követően kezdi meg, hogy a Megrendelő e tájékoztatást tudomásul vette és az elállási jog teljesítés megkezdését követő elveszítéséhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.

 

 • A fogyasztónak minősülő Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza. A fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt elállási jog nem illeti meg.

 

 1. Kellékszavatosság

 

 • A Megrendelő a szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés JoyBox általi hibás teljesítése esetén a JoyBox-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167.§§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

 

 • elsősorban a szolgáltatás kijavítását, vagy kicserélését (=ismételt teljesítését) követelheti (melyet a szolgáltatás tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendetetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a JoyBox-nak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy (a szerződés teljesítését megelőzően) a szerződéstől elállhat, ha a JoyBox a kijavítást, vagy a kicserélést (a szolgáltatás megismétlését) nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdésben zárójelben feltüntetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez (a szolgáltatás megismétléséhez) fűződő érdeke megszűnt.

 

 • A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Weboldal adott okot.

 

 • A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a JoyBox-szal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet.

 

 • A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Weboldalat terhelik.

 

 1. Kizárás a Weboldalból

 

 • A Weboldal fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik aWeboldal megfelelő használatával, vagy amelyet a Weboldal rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Weboldal külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 

 • A Weboldal bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

 • A Weboldalban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó. A jogviták elintézésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.

 

 • A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Weboldal használatát érintő, továbbá a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Weboldal ügyfélszolgálatához fordulhatnak a hello@jbevent.hu e-mail címen.

 

 • A Weboldal működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) is fordulhatnak.

 

 

 

 

 

 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

[3] A megfelelő jelölendő